Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2012

satisfucktory
Reposted fromquey quey viarollinsonowa rollinsonowa

July 02 2012

satisfucktory
0227 7278 500
Reposted fromAsteraki Asteraki viapl pl
satisfucktory

July 01 2012

3208 2752
Reposted fromtheolicious theolicious viarollinsonowa rollinsonowa
satisfucktory
5422 2ded
Reposted fromwunderfuchs wunderfuchs viachamsko chamsko

June 30 2012

satisfucktory
satisfucktory
1843 87dc
Reposted fromMonmon Monmon viaciszon ciszon
satisfucktory
satisfucktory
satisfucktory
3671 ea84
monday morning
Reposted byKarlsquell1337Lightsaber
3205 ecfb
Reposted fromtheolicious theolicious viaFuel Fuel
satisfucktory
satisfucktory
2382 e506
Reposted bymanulein manulein

June 29 2012

satisfucktory
everything happens for a reason
Reposted frommajkey majkey viaafrocostamgowno afrocostamgowno
satisfucktory
"KURWA JAKIE GORZKIE"
Reposted fromleonelle leonelle viajme jme

June 28 2012

satisfucktory
7482 5328 500
Powder (1995)
Reposted frommaardhund maardhund viarollinsonowa rollinsonowa
satisfucktory
6842 204c
Reposted fromkrzysk krzysk viaafrocostamgowno afrocostamgowno
satisfucktory
8997 f490
Reposted fromdoedeer doedeer viarollinsonowa rollinsonowa
satisfucktory
Reposted fromJohnnySixarms JohnnySixarms vianetcrap netcrap
satisfucktory
Przypuśćmy, że pragniesz, aby polubiła ciebie Claudia. Powinieneś zatem często przebywać w jej pobliżu, aby stać się osobą, którą ona zna, zachowywać się w sposób dla gratyfikacyjny i podkreślać wasze wzajemne podobieństwo, przywołując wspólne zainteresowania. Pochlebstwo zawsze gdzieś cię zaprowadzi, ale jeżeli chcesz być szczególnie mądry to na początku znajomości bądź nieco krytyczny, a następnie nie szczędź komplementów. Nie gwarantujemy ci, że ty i Claudia zostaniecie świetnymi przyjaciółmi, ale w sytuacji, gdy inne zmienne będą zrównoważone, technika ta bywa jak najbardziej skuteczna.
— Eliot Aronson, Timothy Wilson, Psychologia społeczna, Poznań 1997 s.430
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl